Fryslân in Dialoog

Vragen & Antwoorden

HOE ZIET DE DAG VAN DE DIALOOG ER UIT?

Tijdens de Dag van de Dialoog worden op verschillende locaties dialoogtafels georganiseerd waaraan iedereen die in de betreffende gemeente woont of werkt via een landelijk gehanteerde methodiek met elkaar in gesprek kan gaan over een centraal thema. Het gesprek wordt begeleid door een getrainde gespreksleider. De gesprekken duren ongeveer twee uur en worden gevoerd met 6 tot 8  mensen en een gespreksleider, veelal onder het genot van een hapje en een drankje.
Door de diverse samenstelling van de mensen aan tafel, kom je op een andere manier met elkaar in contact of met mensen die je in het dagelijkse leven wellicht zelden spreekt. Voor veel mensen is meedoen een verrassende ervaring. Met dit initiatief ontstaat een verbinding tussen burgers, bedrijfsleven, religieuze organisaties, overheden, zorg, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN DE DAG VAN DE DIALOOG?

De Universiteit van Amsterdam heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Dialooggesprekken. Uit het onderzoek is gebleken dat een groot gedeelte van de deelnemers meer verbondenheid voelt met anderen en dat men redelijk tot veel geleerd heeft van de dialoog. Tweederde van de deelnemers geeft aan mensen hebben te gesproken waar ze normaal niet zo snel mee in contact zouden komen. En bij 41% van de deelnemers blijkt de mening te zijn veranderd over het behandelende onderwerp. Bij meer dan 50% van de deelnemers zijn contactgegevens uitgewisseld en veel mensen hebben interesse getoond voor een terugkomdag.

 Bron: E.H.Tonkens, Bekend maakt bemind, 2006