Fryslân in Dialoog

Smallingerland

Historie Dialoog

Drachten was met Leeuwarden en Heerenveen in 2012 de eerste gemeente die meedeed aan Fryslân in Dialoog, een initiatief van Kleurrijk Fryslân. In dat jaar waren er 10 dialoogtafels die in 2013 verdubbeld werden. Eén van de resultaten in 2012 was dat de gemeente besloot tot een opvangmogelijkheid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In 2013 vonden een aantal organisaties elkaar op het gebied van de armoede en brachten een advies uit over het gebiedsgericht werken in Smallingerland. Drachten in Dialoog werd in 2014 steeds meer een beweging waarbij de ‘verbinding’ centraal stond. Verbinding zoeken met instellingen, organisaties werkzaam in het sociale domein en met vrijwilligersgroeperingen en – initiatieven. De dialoogmethode werd ook buiten de Dag van de Dialoog om toegepast door organisaties en in open dialoogavonden. Vorig jaar waren er op de Dag va de Dialoog 20 dialoogtafels met 160 deelnemers. Aan het eind van 2014 werd besloten de naam Drachten in Dialoog te wijzigen in Smallingerland in Dialoog. Vanaf 2015 wordt het eigenaarschap van Smallingerland in Dialoog door meer mensen gedeeld, waardoor de beweging nog meer kracht kan krijgen. Speerpunten in 2015 zijn ondermeer het meer gaan betrekken van het onderwijs bij de dialoog, vanaf de leeftijd van 10 jaar en het verder verbreden en intensiveren van de dialoogmethode.

Dag van de Dialoog

Op woensdag 8 november 2017 worden op verschillende plaatsen gesprekstafels georganiseerd. Iedere deelnemende organisatie kiest een thema dat aansluit bij wat bij hen speelt.

Iedereen kan meepraten, gedachten en ervaringen delen. Meedoen is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Behalve de Dag van de Dialoog organiseren we op verzoek ook de zogenaamde ‘Open Dialogen’ door het jaar heen. Raadpleeg de Agenda voor overige informatie.

Deelnemende plaats: Drachten

Lokale coördinatorfoto-Henk-1

Henk Slavenburg
E-mail: smallingerland@fryslanindialoog.nl
Telefoon: 0512- 539 306

Bij de dialoog gaat het Henk om verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Om de verbinding te ervaren met je medemens, die soms zo totaal ‘anders’ lijkt dan jezelf. Een ‘anders’ zijn wat in onze samenleving zo kan worden uitvergroot met alle gevolgen van dien. Een verbinding te ervaren waardoor jouw vrijheid ook vrijheid voor de ander inhoudt en die vrijheid voor de ander niet inperkt. Je verantwoordelijk te voelen voor het bouwen aan een samen-leving die menswaardig is en duurzaam. En je daartoe de goede keuzes maakt en de consequenties daarvan voor het handelen aanvaardt.
Delen, dromen, durven en doen! In de dialoog staan deze begrippen centraal.

“De Dag van de Dialoog is voor mij als het vieren van je verjaardag. Je bent iedere dag jarig, maar viert dit één keer per jaar. Het is mijn droom dat de dialoogmethode een plaats krijgt in het dagelijks leven, op school, het bedrijf, de instelling, de kerk, de politiek. Om te weten en voelen wat de ander beweegt om samen in beweging te komen voor hetzelfde: onze samenleving”.

Het lokatieteam bestaat verder uit:
Gerard de Boer
Anouschka Doddema
Gart Hamoen
Anna van der Meer

Ambassadeurs

Gerard de Boer, docent Burgerschap ROC Friese Poort Drachtengerard de boer

“Mensen praten tegenwoordig vaak en veel over elkaar, maar in mijn ogen te weinig met elkaar. Ook is er middels de moderne media veel communicatie, maar de echte (fysieke) ontmoeting raakt op de achtergrond. In mijn vak als docent Burgerschap op ROC Friese Poort in Drachten probeer ik mijn studenten (en ook mijn collegae) qua communicatie en ontmoeting echt met elkaar in contact te brengen. Mensen van vlees en bloed te leren en te laten nadenken over zichzelf en over anderen om vervolgens verantwoorde keuzes te maken. De dialoogmethodiek wordt vaak toegepast als ik een goed gesprek op gang wil brengen. Het blijkt een ideaal communicatiemiddel in deze hectische tijd! Dat mijn studenten dat ook al voor het derde jaar gaan doen, buiten de lessen met andere medeburgers, is fantastisch. Kortom, een effectieve bijdrage aan MIENSKIP.”

Anouschka Doddema-Sepp, ambassadeur Kinderdialoogfoto anouschka doddema

Sinds 2012 doe ik als gespreksleider mee aan de Dag van de Dialoog in Smallingerland. In alle rust ervaringen, dromen en oplossingen delen in een groep onbekende mensen geeft zoveel meer inhoud dan een debat, een discussie of welke vorm van communicatie ook. Gewoon, omdat je jezelf kunt zijn, er respectvol naar je geluisterd wordt en je van elkaar leert. Zo werk je aan je eigen persoonlijke groei.
Het is mijn ervaring dat vooral jongeren positief verrast zijn over deze vorm van communiceren en wensen het vaker te gebruiken. Dat is zóveel winst, dat ik me dit jaar voor het eerst inzet om de basisscholen in Smallingerland enthousiast te krijgen voor de kinderdialoog. Kinderen bij elkaar brengen, hen een podium bieden om onder deskundige begeleiding hun ideeën en dromen aan elkaar te vertellen. Want kinderen hebben verfrissende ideeën, waar wij als volwassenen nog veel van kunnen leren.

Sponsors

Klik op het logo om de betreffende website te bezoeken.

kleurrijk fryslan-2Kleurrijk Fryslân

header_logo1 

Zin advies